ZNAJDZIESZ NAS NA:

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.rh.edu.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”) przez AEDMAX.PL sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 47C, 05-806 Sokołów, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000723876, NIP: 5223118942, REGON: 369793658, kapitał zakładowy 5000,00 zł, zwaną dalej ,,Usługodawcą.
 2. Serwis internetowy umożliwia zakup szkoleń – w szczególności szkoleń z pierwszej pomocy, oraz ma charakter informacyjny.
 3. Kontakt z usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:
  1. poczty e-mail: kontakt@aedmax.pl;
  2. telefonu kontaktowego: +48 660 860 112;
  3. kontaktu poprzez dane pod adresem: https://rh.edu.pl/
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej https://rh.edu.pl/regulamin-serwisu-rh-edu-pl/ , w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Klienta sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 7. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie;

Towar – produkt prezentowany w Serwisie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Klienta Towary;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW AEDMAX.PL – PLATFORMA E-LEARNING

 1. Niniejszy regulamin [dalej „Regulamin”] określa podstawowe zasady i warunki korzystania z materiałów, opracowań, informacji i innych utworów [dalej łącznie „Materiały”] udostępnionych na stronie internetowej www.rh.edu.pl , stanowiących wyłączną własność spółki AEDMAX.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 47C, 05-806 Sokołów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723876, NIP: 5223118942, REGON: 369793658 [dalej „AEDMAX.PL”]. 
 2. Wszelkie Materiały pozostają chronione prawem autorskim oraz prawem własności intelektualnej. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Materiałów przysługują tylko i wyłącznie AEDMAX.PL. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu, jak i warunków współpracy pomiędzy AEDMAX.PL a użytkownikiem [dalej „Użytkownik”], nie prowadzi do zmiany powyższego stanu prawnego, w tym do przeniesienia majątkowych praw autorskich do Materiałów na Użytkownika.
 3. Uprawnienie do korzystania z Materiałów przysługuje wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody AEDMAX.PL oraz otrzymaniu od AEDMAX.PL loginu i hasła umożliwiających zalogowanie się do strony www.rh.edu.pl , a następnie dostęp do wybranych Materiałów.  
 4. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się Regulaminem i logując się na stronę www.rh.edu.pl  akceptuje jego treść. Użytkownik z chwilą zaakceptowania niniejszego Regulaminu uzyskuje licencję do korzystania z Materiałów, w zakresie i w czasie określonym na mocny dalszych postanowień Regulaminu.
 5. Licencja na korzystanie z Materiałów, udzielana jest na czas określony 2 lat, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku zakończenia współpracy pomiędzy Użytkownikiem a AEDMAX.PL przed upływem powyższego czasu, niezależnie od przyczyny zakończenia tej współpracy, licencja wygasa. W przypadku wygaśnięcia licencji, Użytkownik nie będzie miał i zrzeka się w stosunku do AEDMAX.PL jakichkolwiek roszczeń związanych z tym zdarzeniem. Ponadto Użytkownik zobowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu posiadanych Materiałów i/lub usunięcia ich z posiadanych nośników informacji. 
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do wprowadzania zmian, modyfikacji, publikowania, przekazywania stronom trzecim, uczestniczenia w sprzedaży lub zlecaniu tworzenia Materiałów pochodnych, ani do korzystania z Materiałów w inny sposób sprzeczny z zasadami współpracy z AEDMAX.PL., bez uprzedniego uzyskania zgody AEDMAX.PL, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  
 7. W przypadku naruszenia warunków korzystania z Materiałów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności w punktach 6, AEDMAX.PL uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.
 1. AEDMAX.PL nie gwarantuje, że udostępniane Materiały nie zawierają nieścisłości, błędów i/albo przeoczeń, wirusów, robaków, koni trojańskich i tym podobnych, ani że ich zawartość jest aktualna bądź odpowiednia dla konkretnego zastosowania przez Użytkownika. AEDMAX.PL nie udziela gwarancji na Materiały. AEDMAX.PL nie gwarantuje uzyskania konkretnych wyników dzięki Materiałom. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Materiałów.
 2. AEDMAX.PL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, uboczne bądź szczególne, w tym, między innymi, za utracone zyski bądź przychody, przerwę w działalności, utratę danych wynikającą z lub związaną z wykorzystaniem, niemożnością wykorzystania lub oparciem się na jakichkolwiek Materiałach.
 3. AEDMAX.PL nie jest zobowiązany do informowania Użytkowników o zmianach w dostępności oraz treści Materiałów, w tym również o planowanym usunięciu Materiałów ze strony lub ograniczeniu ich dostępności. 
 4. Niniejszy Regulamin może być całościowo lub częściowo modyfikowany przez AEDMAX.PL w dowolnej chwili bez potrzeby wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. Zaktualizowana treść Regulaminu będzie obowiązywać od momentu opublikowania jej na stronie internetowej www.rh.edu.pl
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez AEDMAX.PL danych osobowych podanych przez Użytkownika. Wprowadzając lub podając dane, Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest AEDMAX.PL. AEDMAX.PL przechowuje i przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji współpracy. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 6. Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu.
 7. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne bądź niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 8. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania Materiałów oraz warunków określonych w treści Regulaminu, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby AEDMAX.PL.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów są nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. przeglądanie informacji załączonych w Serwisie;
  2. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą oraz złożenie zapytania o przedstawienie oferty;
  3. świadczenie usługi Newsletter.

4. Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu. Każdy Klient Serwisu może nieodpłatnie  przeglądać treści prezentowane w Serwisie, jak również może nieodpłatnie wyszukiwać wybrane treści, z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie, w tym w ramach zakładki „Baza Wiedzy” zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Serwisu.

6. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez nich adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej i aktywować odpowiednie pole w Formularzu zapisu na Newsletter. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.

7. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.

8.Usługodawca informuje, że Klientom będącym Konsumentami, przysługuje konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług, w ciągu 14 dni, od zawarcia Umowy świadczenia Usługi.

9. Dane prezentowane w Serwisie oraz wszelkie treści publikowane i prezentowane lub przesyłane przez Usługodawcę mają charakter generalny, ogólny, poglądowy i są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie przez Klienta z danych i informacji prezentowanych w Serwisie lub w jaki przez Klienta jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce.

10. Prezentowane w Serwisie informacje i dane nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne czy inwestycyjne, jak również rekomendacji w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V .PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

 1. Klient jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta, oraz danych podanych w celu realizacji Usługi bądź Zamówienia, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  1. Klient jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
  2. Zakazane jest prezentowanie przez Klienta w ramach Konta, formularza kontaktowego lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Klientów nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
  7. Klient nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Klientów czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

VI . ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU RH.EDU.PL – ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Klientom możliwość zakupu szkoleń online, w tym w szczególności szkoleń online z pierwszej pomocy.
 2. Zapisy zawarte w poniższym punkcie mają zastosowanie do sprzedaży konsumenckiej. W stosunku do oferowania szkoleń Klientom niebędącym Konsumentami Usługodawca może stosować zasady indywidualne.
 3. Informacje o szkoleniach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, materiały demo oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszystkie szkolenia dostępne w Serwisie Internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Usługodawca umożliwia również indywidualne zasady sprzedaży szkoleń. W tym celu Klient powinien skorzystać z formularza kontaktowego i przesłać Usługodawcy zapytanie o uzyskanie indywidualnej oferty na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.  
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 8. W przypadku Zamówień składanych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w szczególności, gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, gdy Klient opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wobec Usługodawcy, lub z innych przyczyn wskazanych przez Usługodawcę.
 9. O odmowie realizacji Zamówienia, o której mowa w ppkt. powyżej, niezależnie od przyczyny, Usługodawca poinformuje Klienta drogą telefoniczną lub mailową.
 10. W przypadku Zamówień składanych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, Usługodawca w każdej chwili może odstąpić od Umowy w całości lub w części. W przypadku, gdy Zamówienie jest realizowane częściami, odstąpienie ma skutek jedynie w stosunku do części Zamówienia, która nie została zrealizowana, a w szczególności, która nie została wydana Przewoźnikowi, o ile z treści oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od Umowy nie wynika inaczej.
 11. Usługodawca według swojego wyboru przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ppkt. 10 powyżej, drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VII. DOSTĘP DO USŁUG ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Dostęp szkoleń jest realizowana na adres email wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa i realizacja Zamówienia jest realizowana natychmiastowo i zautomatyzowanie.
 3. Usługodawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
 4. Realizacja usługi jest realizowana całodobowo przez siedem dni w tygodniu.
 5. Ceny Towarów podawane są w i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. W stosunku do Przedsiębiorców Usługodawca może posługiwać się cenami netto.
 6. Klient może wybrać następujące metody płatności: płatność elektroniczna (w tym kartą płatniczą) za pośrednictwem operatora płatności  ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Andrychowie przy ulicy 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP: 5512627897, REGON: 366165170, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000655383, właściciel marki HotPay- w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 7. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 8. Klient będący Przedsiębiorcą nie będzie potrącał ani odliczał kwot dochodzonych lub należnych od Usługodawcy, w ramach innego zobowiązania jakie łączy go z Usługodawcą lub od wynagrodzenia jakie przysługuje Usługodawcy od Klienta, chyba że w ramach odrębnych ustaleń strony postanowiły inaczej.
 9. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Usługodawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówień lub dostawą Towarów lub może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Klienta na rzecz Usługodawcy. Z tego tytułu Klientowi nie przysługują żadne roszczenia obecne ani przyszłe z tytułu szkód, lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem dostaw.

VIII. REKLAMACJA TOWARÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć usługę bez wad.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: AEDMAX.PL Sp. z o.o. ul. Sokołowska 47C, 05-806 Sokołów, na adres poczty elektronicznej: kontakt@aedmax.pl, numer telefonu +48 660-860-112
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§1 Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (AEDMAX.PL Sp. z o.o., ul. Sokołowska 47C, 05-806 Sokołów, Polska, kontakt@aedmax.pl, telefon: 660860112) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§2 Prawo odstąpienia od udziału w konferencji Pierwsza Pomoc #ODNOWA

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 10 dni przed planowanym terminem konferencji bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (AEDMAX.PL Sp. z o.o., ul. Sokołowska 47C, 05-806 Sokołów, Polska, kontakt@aedmax.pl, telefon: 660860112) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§3 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

– umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

– umowy zawartej na aukcji publicznej;

X. INNE USŁUGI

 1. Usługodawca może prezentować na Stronach Serwisu poglądowe informacje o zakresie świadczonych przez niego innych usług, w tym w szczególności Usług szkoleń w formie fizycznej. Prezentowane informacje mają charakter wyłącznie poglądowy. Klient nie może dokonać zamówienia na Usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim, za pośrednictwem Serwisu.
 2. Klient zainteresowany złożeniem zamówienia na inne usługi Usługodawcy, w tym w szczególności wynajmu sprzętu, bądź chcący ustalić indywidualny zakres świadczenia usług, kontaktuje się z usługodawcą telefonicznie, e-mailowo lub poprzez formularz kontaktowy, na podane w Serwisie dane kontaktowe Usługodawcy, kierując zapytanie ofertowe (dalej jako ,, Zapytanie ofertowe”) do Usługodawcy.
 3. Kierując do Usługodawcy Zapytanie ofertowe Klient wskazuje Usługodawcy  rodzaj usługi, którą jest zainteresowany bądź ilość i rodzaj Towarów, co do których chciałby uzyskać ofertę indywidualną.
 4. Dalsze ustalenia w kwestii świadczonych przez Usługodawcę usług, o których mowa w niniejszym punkcie, jak i indywidualnej sprzedaży Towarów, odbywają się między stronami poza Serwisem i nie są jego częścią.

XI. REKLAMACJE

 1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług czy funkcjonalności Serwisu. Zasady składania Reklamacji dotyczących Towarów opisano w punkcie VIII.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: sklep@aedmax24.pl
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 5. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą.
  2.  może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Usługodawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli Usługodawcy.
 2. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Usługodawcę Klientowi lub publicznie, stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Klient nie będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 3. Klient będący Przedsiębiorcą samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Usługodawcy na logotyp działalności Klienta nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Usługodawcę na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy.
 4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Usługodawcy.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca może zbierać i przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępnej na stronie Serwisu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Klient nie akceptujący zmian w Regulaminie proszony jest o zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 7. Zmiany Regulaminu dotyczące Klientów będących Przedsiębiorcami, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.